ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Your Cart

Όροι Χρήσης

Άρθρο 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
I. Η FiveLayer προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες φιλοξενίας σε εξαιρετικά συμφέρουσες και οικονομικές τιμές, δίνοντας αφενός τα κατάλληλα εργαλεία σε Εταιρίες, Ελεύθερους Επαγγελματίες και Οργανισμούς και αφετέρου, παρέχοντάς τους την ικανότητα να ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό ανταγωνισμό του διαδικτύου, όπως ισχύει στο παρόν και στο μέλλον. Μερικές από τις υπηρεσίες φιλοξενίας είναι οι : OpenCart Hosting, Joomla Hosting, WordPress Hosting, HTML Hosting, VPS & Dedicated Servers και Business Email, απαραίτητες όλες για έναν σύγχρονο επαγγελματία.

II. Όσοι φιλοξενούνται στην FiveLayer χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες eshop, personal blog, web page, travel page προς όφελός τους, όπως και οτιδήποτε παραπλήσιο υπάρχει.

Άρθρο 2. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
Ι. Η FiveLayer που στο εξής θα αναφέρεται ως «Εταιρία» είναι ο διακριτικός τίτλος της Προσωπικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΠΑΠΠΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, στην οδό Επιδαύρου αρ. 15, με ΑΦΜ : 115752314, ΔΟΥ : Α΄ΑΘΗΝΩΝ, με τηλέφωνο +30 21 1400 7053 και με ηλεκτρονική διεύθυνση www.fiverlayer.host

ΙΙ. Οι χρήστες των υπηρεσιών της Εταιρίας θα αναφέρονται στο εξής ως «Πελάτης», ασχέτως του αν τελικά προχωρήσουν σε ενοικίαση χώρου ή παραγγελία υπηρεσιών.

ΙΙΙ. Με το παρόν Συμφωνητικό επιτυγχάνεται μια λειτουργική και αποδοτική συνεργασία μεταξύ Εταιρίας και Πελάτη που αποσκοπεί στη χρησιμότητα της φιλοξενίας χώρου και της προώθησης υπηρεσιών, στην ακεραιότητα και διαφύλαξη των συναλλαγών μέσω διαδικτύου, στην προάσπιση των συμφερόντων των συμβαλλόμενων μερών και επιπροσθέτως, διέπει με σοβαρότητα και επαγγελματισμό την κάθε πράξη/υπηρεσία με όλους τους Πελάτες της.

IV. Η Εταιρία προστατεύει, σέβεται και αναγνωρίζει τα «Προσωπικά Δεδομένα των Πελατών» της με τη χρήση «εργαλείων» και υπηρεσιών που μόνο πολύ μεγάλες εταιρίες έχουν τη γνώση και την εμπειρία να χρησιμοποιούν.

Άρθρο 3. ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Ο Πελάτης απαιτείται να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για τη δημοσίευση των ιστοσελίδων του στους χώρους φιλοξενίας και η Εταιρία δεν έχει καμία υποχρέωση σε επιμόρφωση ή τεχνική υποστήριξη ή σε οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω απαίτηση του Πελάτη για τεχνική ή άλλη υποστήριξη και κάθε τέτοια ενέργεια απ’ τον Πελάτη θα απορρίπτεται αμέσως από την Εταιρία, ανεξαρτήτως της ύπαρξης αιτιολογίας ή όχι.

ΙΙ. Ο Πελάτης υποχρεούται να διοχετεύει στην Εταιρία ολοκληρωμένο και έτοιμο υλικό και η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα πρόσβασης σ’ όλα τα αρχεία του Πελάτη. Η Εταιρία οφείλει να απαντά στον Πελάτη είτε με e-mail (σύνηθες τρόπος) είτε τηλεφωνικώς (κατ’ εξαίρεση) σχετικά με την πρόσβασή του στο Control Panel και τον τρόπο δημοσίευσης των αρχείων του.

ΙΙΙ. Πελάτης που όχλησε με οποιοδήποτε τρόπο την Εταιρία τουλάχιστον δυο φορές (είτε τηλεφωνικώς, είτε με e-mail, είτε εξωδίκως) για το ίδιο ή παραπλήσιο ζήτημα ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα που δεν απαιτείται καμία υποχρέωση της Εταιρίας σε επιμόρφωση, τεχνική υποστήριξη, παροχή κλπ, κινδυνεύει με διακοπή της συνεργασίας και χωρίς καμία ευθύνη της Εταιρίας για ζημίες που ενδεχομένως θα υποστεί ο Πελάτης.

IV. Οι παραπάνω όροι δεν αφορούν τους Dedicated Servers.

Άρθρο 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Η Εταιρία οφείλει να αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της όποτε το κρίνει απαραίτητο και ο Πελάτης οφείλει να ενημερώνει τις ιστοσελίδες του για να μπορούν να λειτουργούν σωστά και χωρίς ασυμβατότητες ή κινδύνους απωλειών ή πάσης φύσεως ζημιών. Σε κάθε περίπτωση εάν ο Πελάτης δεν συνεργάζεται με την Εταιρία είτε από αμέλειά του είτε από δόλο, και δεν αναβαθμίζει επαρκώς με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρή ζημία ή απώλεια, τότε η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο.

ΙΙ. Η Εταιρία όποτε το κρίνει αναγκαίο οφείλει να παίρνει αντίγραφα ασφαλείας όλων των αρχείων των Πελατών της που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες φιλοξενίας στους servers της και καθίσταται σαφές ότι για την ανάκτηση οποιονδήποτε αρχείων από το backup υπάρχει και η σχετική χρέωση που καθορίζεται από την Εταιρία. Επίσης, ο Πελάτης οφείλει να κρατά ενημερωμένα όλα του τα αντίγραφα ασφαλείας.

ΑΡΘΡΟ 5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Ι. Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη στις ακόλουθες περιπτώσεις, όταν : (i) υπάρξει οποιαδήποτε οικονομική ή πάσης φύσεως ζημία στον Πελάτη της σε μια ενδεχόμενη μη διαθεσιμότητα του δικτύου της, και δεν μπορεί να προβλέψει εκ των προτέρων και με βεβαιότητα, ότι η υπηρεσία φιλοξενίας της θα είναι συνεχής και ασταμάτητη, (ii) προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα στη φιλοξενία χώρου για το οποίο η Εταιρία είχε μεριμνήσει να αποφευχθεί ή κακή εκπλήρωση παροχών ή παρασχεθούν μη ικανοποιητικές υπηρεσίες ή αποσταλούν κατεστραμμένα προϊόντα ή καθυστερήσουν στην άφιξή τους, ανεξαρτήτως ύπαρξης αιτιολογίας σε κάθε Πελάτη, συμβαλλόμενο ή τρίτο, (iii) απολεσθούν αρχεία ή πάσης φύσεως δεδομένα ή εμπορεύματα μεταξύ συμβαλλομένων ή τρίτων ανεξαρτήτως ύπαρξης αιτιολογίας, (iv) υπάρξουν οικονομικές ή πάσης φύσεως ζημίες σε οποιονδήποτε Πελάτη, συμβαλλόμενο ή τρίτο, (v) για λόγους ανωτέρας βίας και (vi) όταν η Εταιρία που δεν είναι σε θέση να γνωρίζει την αλήθεια ή την ακρίβεια των υπηρεσιών ή οποιασδήποτε άλλης πληροφορίας που ανεβαίνει στην ιστοσελίδα της FiveLayer αν ισχύει ή όχι, συνεπώς δεν ευθύνεται καθόλου και η οποιαδήποτε χρήση πληροφοριών παρέχεται εδώ είναι στην αποκλειστική ευθύνη να ελεχθεί από εκείνον που συναλλάσσετε και όχι από την Εταιρία.

ΙΙ. Η Εταιρία δεν έχει καμιά «υποχρέωση πίστης» ή «υποχρέωση τήρησης επαγγελματικών μυστικών» ή «υποχρέωση εμπιστοσύνης» με τον Πελάτη της εφόσον ανακαλύψει (i) ανεπιθύμητες ενέργειές του που προβλέπονται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο και (ii) απαγορευμένες και παράνομες πράξεις του που μνημονεύονται στην παράγρ, Ι του άρθρου 6 ή γενικότερα παράνομες πράξεις που περιγράφονται στην ελληνική νομοθεσία και υποχρεούται να συνεργαστεί με τις Αρχές προκειμένου να τους δείξει όλα τα αρχεία και e-mail του Πελάτη που έχει στη διάθεσή της από τη συνεργασία. Επίσης, η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να διακόψει άμεσα οποιαδήποτε συνεργασία με τον συγκεκριμένο Πελάτη, χωρίς καμία υποχρέωση αποζημίωσής του από την διακοπή ή την τυχόν οικονομική ή πάσης φύσεως ζημία που θα υποστεί.

Άρθρο 6. ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ SERVERS ΑΠΟ ΠΕΛΑΤΗ
Ι. Ο Πελάτης απαγορεύεται με κάθε τρόπο να κοινοποιεί, να μεταδίδει ή να δημοσιεύει προσβλητικά και απειλητικά κείμενα, συκοφαντίες, δυσφημίσεις, να προκαλεί βία, να δημοσιοποιεί άσεμνες εικόνες, ιδιωτικές συζητήσεις ή συμφωνίες, να στέλνει spam mails, να αντιποιείται ξένη επαγγελματική ιδιότητα, να λειτουργεί αντισυμβατικά ή αντιδεοντολογικά ή κακόπιστα, να προσπαθεί με ενέργειές του να καταπατήσει ξένες ιδιοκτησίες παρουσιάζοντας πλαστούς τίτλους ιδιοκτησίας ή εικονικά έγγραφα, να πωλεί ναρκωτικά, να συστήνει συμμορίες, να προκαλεί το οποιοδήποτε θρησκευτικό συναίσθημα ή να εμπαίζει με το όποιο θρησκευτικό αίσθημα των άλλων χρηστών του διαδικτύου, να υποστηρίζει με οποιονδήποτε τρόπο τις φυλετικές διακρίσεις, να διαπομπεύει άτομα με διαφορετικές σεξουαλικές προτιμήσεις (κυρίως ομοφυλοφιλικές), να ενοχλεί άλλους Πελάτες με το να υπεισέρχεται στα αρχεία τους, να παραβιάζει την ελληνική ή την ευρωπαϊκή ή τη διεθνή νομοθεσία, να διαπράττει εγκλήματα που τελούνται μέσω διαδικτύου και να καταστρέφει το υλικό των υπολογιστών.

ΙI. Στην περίπτωση που ο Πελάτης τελέσει κάποια από τις πράξεις της προηγούμενης παραγράφου, η Εταιρία είτε (i) τον ενημερώνει να την σταματήσει αμέσως είτε (ii) προβαίνει απευθείας σε διαγραφή του. Σε κάθε περίπτωση εάν ο Πελάτης δεν συμμορφώνεται με την προσταγή της Εταιρίας, η Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να διαγράψει τον λογαριασμό του Πελάτη πάραυτα και δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη ζημία, οικονομικής φύσεως ή μη, που θα προκληθεί στον Πελάτη ή οποιοσδήποτε συμβαλλόμενο ή τρίτο.

IΙΙ. Οτιδήποτε βάζει σε κίνδυνο την ασφάλεια που προσφέρει η Εταιρία θα αποτρέπεται και θα λήγει με την αφαίρεση του λογαριασμού του Πελάτη. Ο Πελάτης οφείλει να δημιουργεί την ιστοσελίδα του με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η υπερφόρτωση των Servers της Εταιρίας και η Εταιρία έχει το δικαίωμα, όταν κάποια ιστοσελίδα δημιουργεί προβλήματα στους άλλους Πελάτες της, να διακόπτει απροειδοποίητα την πρόσβαση στον Πελάτη και να επιδιώκει τη σύντομη διόρθωση του προβλήματος και την αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας.

ΙV. Ο Πελάτης οφείλει να γνωρίζει το μέγεθος του χώρου που καταλαμβάνει στους σκληρούς δίσκους της Εταιρίας, έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια που έχουν οριστεί από την Εταιρία. Στην περίπτωση που ο χώρος υπερβεί τα όρια, η Εταιρία θα χρεώσει παραπάνω τον πελάτη για την χρήση των επιπλέον πόρων και διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράψει αρχεία, ώστε να επανέλθει ο χρησιμοποιούμενος χώρος στα επιτρεπτά όρια.

Άρθρο 7. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Ι. Για την εισαγωγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα απαιτούνται κωδικοί που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και είναι το Username και το Password, οι οποίοι παρέχουν ασφαλή πρόσβαση στα στοιχεία του Πελάτη και δύναται το password να αλλάζει οποτεδήποτε, κατά προτίμηση κάθε πεντάμηνο (5 μήνες). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία είναι ο Πελάτης μέσω των κωδικών του που περιέχουν πάνω από επτά (7) χαρακτήρες και με συνδυασμό γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων. Εάν ο Πελάτης ξεχάσει ή απολέσει τους κωδικούς του, οφείλει να ενημερώσει το συντομότερο δυνατόν την Εταιρία.

ΙΙ. Οι προσωπικές πληροφορίες των Πελατών της Εταιρίας είναι εμπιστευτικές και η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να γίνεται χρήση τους μόνο όταν κρίνεται απολύτως αναγκαίο και επιβεβλημένο και ο Πελάτης οφείλει να έχει τα στοιχεία επικοινωνίας του όπως διεύθυνση, τηλέφωνο και e-mail πλήρως ενημερωμένα και να ειδοποιεί εγκαίρως την Εταιρία για κάθε μεταβολή τους.

Άρθρο 8. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ
Ι. Οι τιμές των υπηρεσιών φιλοξενίας είναι σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ και η Εταιρία μπορεί να μεταβάλλει τις τιμές οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. Η πληρωμή γίνεται πάντα προκαταβολικά και δεν διαφοροποιείται αφότου γίνει η παραγγελία, παρά μόνο σε νέους πελάτες.

ΙΙ. Για να υπάρχει η επιδιωκόμενη ασφάλεια στις συναλλαγές, ο Πελάτης οφείλει να ενημερώσει την Εταιρία με τα επιπλέον προσωπικά στοιχεία που θα του ζητηθούν και αν αρνείται να συμμορφωθεί και να γνωστοποιήσει τα στοιχεία του, η Εταιρία έχει το απόλυτο δικαίωμα να μην συνεργαστεί με τον συγκεκριμένο Πελάτη και να μην επιστρέψει το ποσό της συγκεκριμένης χρέωσης.

III. Όσον αφορά τους Dedicated Servers θα πληρώνονται μηνιαίως και εάν δεν γίνει εμπρόθεσμα η πληρωμή, ο server θα ακυρώνεται μόλις λήξει και θα ενοικιάζεται σε άλλον Πελάτη. Εάν η πληρωμή της ανανέωσης συνδρομής γίνει λίγο μετά την λήξη, υπάρχει επιπλέον χρέωση που ρυθμίζεται από την Εταιρία.

ΙV. Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει με τις πιστωτικές του κάρτες Mastercard, Visa και Paypal και πάντα προηγείται έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς τους. Σε περίπτωση οποιουδήποτε λάθους των στοιχείων της κάρτας, αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο Πελάτης.

V. Ο Πελάτης μπορεί να εξοφλήσει με την κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, υποχρεούται να πληρώσει τις προμήθειες των τραπεζών, να ενημερώσει την Εταιρία για (i) τον αριθμό της συναλλαγής κατάθεσης και (ii) το τραπεζικό κατάστημα που συναλλάχθηκε και να στείλει με e-mail το απόκομμα της τράπεζας σε εικόνα ή τα ανωτέρω δύο στοιχεία γραπτώς στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@fivelayer.host

Άρθρο 9. ΔΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ι. Το παρόν Συμφωνητικό μπορεί να καταγγελθεί και να διακοπεί οποτεδήποτε και από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο, ανεξαρτήτως της ύπαρξης αιτίας. Η Εταιρία δεν υποχρεούται σε καμία επιστροφή χρημάτων για όσο διάστημα απομένει μέχρι να λήξει η συνεργασία, όσον αφορά την περίπτωση που (i) το Συμφωνητικό διακόπτεται από την Εταιρία για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους παραβιάστηκε ένας ή περισσότεροι όροι χρήσης από τον Πελάτη και (ii) όταν η διακοπή ζητήθηκε από τον ίδιο τον Πελάτη και η επαναφορά των αρχείων του σε λογαριασμό φιλοξενίας, χρεώνεται από την Εταιρία σε ποσό που καθορίζει η ίδια.

ΙI. Αν ο Πελάτης δεν έχει πληρώσει τουλάχιστον μία υπηρεσία η Εταιρία δικαιούται να αναστείλει ή να διακόψει τα domain του και χωρίς να του παρέχει αντίγραφα ασφαλείας (back up) και ομοίως, η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για την απώλεια δεδομένων του Πελάτη.

ΙΙΙ. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που (i) είναι αδύνατη η χρέωση της πιστωτικής κάρτας του Πελάτη, ή (ii) όταν στην κάρτα του Πελάτη δεν υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο ή (iii) πρόκειται για μη εμπρόθεσμη πληρωμή γενικότερα, η Εταιρία διακόπτει αμέσως κάθε υπηρεσία της μετά τη λήξη της συνδρομής και χωρίς καμία υποχρέωση ενημέρωσης του Πελάτη.

Άρθρο 10. ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ι. Ο Πελάτης είναι αρμόδιος να τσεκάρει και να ελένξει εάν η Εταιρία έλαβε γνώση σχετικά με την πληρωμή της συνδρομής του και εάν ανανεώθηκαν οι υπηρεσίες του. Εάν έχει ενεργοποιήσει την υπηρεσία αυτόματης ανανέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας ο Πελάτης λαμβάνει στο e-mail του μια ειδοποίηση, είκοσι μία (21) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης για τη χρέωση της κάρτας του. Εάν δεν επιτευχθεί η εξόφληση μέσω πιστωτικής κάρτας, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει εμπρόθεσμα τη συνδρομή του με χειροκίνητο τρόπο.

ΙΙ. Τρεις (3) εργάσιμες μέρες πριν από τη λήξη της συνδρομής και εφόσον η εξόφληση γίνεται με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, ο Πελάτης οφείλει να γνωστοποιήσει στην Εταιρία τον αριθμό συναλλαγής κατάθεσης και το τραπεζικό κατάστημα που πραγματοποιήθηκε η εξόφληση με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@fivelayer.host γράφοντας καθαρά τα προσωπικά του στοιχεία ή ενημερώνει τηλεφωνικώς τον υπεύθυνο της Εταιρίας στο +30 21 1400 7053. Εάν για οποιονδήποτε λόγο η Εταιρία δεν παραλάβει το email ή δεν λάβει γνώση για την εξόφληση και αδυνατεί να διασταυρώσει τα στοιχεία για την ανανέωση των υπηρεσιών, τότε έχει το αναφαίρετο δικαίωμα και χωρίς καμία ευθύνη της, να διακόψει τις υπηρεσίες της προς τον Πελάτη, ο οποίος είναι και ο μόνος υπεύθυνος να ελέγχει την εγκυρότητα και τη διαφάνεια των στοιχείων εξόφλησης που στέλνει.

Άρθρο 11. ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Ι. Υπάρχει χρονικό διάστημα εβδομήντα (60) ημερών για εγγύηση επιστροφής χρημάτων που ξεκινάει με την ημερομηνία έναρξης του λογαριασμού φιλοξενίας εάν ο Πελάτης δεν μείνει ευχαριστημένος από την Εταιρία, διαφορετικά η σιωπή του θεωρείται ως επιθυμία του για συνέχιση της συνεργασίας και παραιτείται από κάθε δικαίωμά του για επιστροφή χρημάτων. Στον Πελάτη επιστρέφεται το χρηματικό ποσό της συνδρομής του εάν ακυρώσει μέσα στις πρώτες εβδομήντα (60) μέρες, ενώ μετά την 60ή ημέρα δεν δικαιούται καμία απολύτως επιστροφή.

ΙΙ. Τυχόν δικαίωμα αποζημίωσης μπορούν να θεμελιώσουν μόνο οι καινούργιοι Πελάτες και όχι όσοι ακύρωσαν παλιό λογαριασμό και έφτιαξαν νέο και οποιαδήποτε περαιτέρω παραβίαση κάποιου όρου του παρόντος Συμφωνητικού, είναι ικανή να οδηγήσει σε μη επιστροφή οποιουδήποτε ποσού στον Πελάτη.

Άρθρο 12. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ι. Τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της Εταιρίας αποτελούν την Πνευματική της Ιδιοκτησία και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις τόσο του εγχώριου δικαίου όσο του ευρωπαϊκού και του διεθνούς.

ΙΙ. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταπώληση και οποιαδήποτε αναπαραγωγή, ανακοίνωση, διάδοση επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας (κυρίως γραπτής, και κατ’ εξαίρεση, προφορικής που να μπορεί να αποδεικνύεται και με άλλα έγγραφα, όπως e-mail) του υπεύθυνου της Εταιρίας ή της Νομικής Συμβούλου της Εταιρίας.

Άρθρο 13. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ
Ι. Εάν κάποιος Πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος Συμφωνητικού, οφείλει να μην προβεί σε καμία χρήση του δικτυακού τόπου, της φιλοξενίας χώρου και των υπηρεσιών της Εταιρίας και πριν από την χρήση της ενοικίασης χώρου ή των υπηρεσιών και την υποβολή παραγγελιών και συνεργασίας, επιβάλλεται η ανάγνωση του παρόντος Συμφωνητικού και η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των αναγραφόμενων όρων χρήσης. Η συμφωνία πιστοποιείται και δηλώνεται υπεύθυνα με την επιλογή του τετραγώνου «Διάβασα τους Όρους Χρήσης και Συμφωνώ Απολύτως» και θεωρείται ως η υπογραφή του Πελάτη στο παρόν. Απαγορεύεται ο Πελάτης να είναι κάτω των 18 ετών (συμπληρωμένα) κατά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης.

ΙΙ. Η Εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για φόρους που καταβάλλονται σε οποιαδήποτε χώρα και μόνο ο Πελάτης έχει την αποκλειστική ευθύνη για την πληρωμή φόρων που σχετίζονται με την χρησιμοποίηση του server ή των υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

ΙΙΙ. Η Εταιρία δεν έχει καμία ευθύνη για οτιδήποτε δημοσιεύεται και λειτουργεί καταχρηστικά ή δεν είναι αληθινό ή ακριβές και ο Πελάτης οφείλει να προστατεύει την Εταιρία από κάθε οικονομικό κίνδυνο ή οικονομική αφαίμαξη ή άσκοπη αντιδικία ή βλάβη ή δυσφήμιση ή συκοφαντία.

ΙV. Η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη εάν πριν την εξόφληση το domain που επιλέχτηκε καταχωρηθεί σε άλλον Πελάτη, αφού η κατοχύρωση οριστικοποιείται μετά την αποστολή με e-mail ή την γνωστοποίηση των στοιχείων πληρωμής και σ’ αυτή την περίπτωση κατοχυρώνεται άλλο domain στον Πελάτη.

VI. Ο Πελάτης συμφωνεί ότι για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει στο μέλλον με την Εταιρία, θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο και αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιονδήποτε διαφορών θα είναι μόνο τα Δικαστήρια των Αθηνών.

Η Εταιρία Ο Πελάτης

Φωτεινή Σωτ. Τζέλη, ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ,
Α.Μ./Δ.Σ.Α. : 31802,
6936887469, 6983610730